fbpx
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ZİYARETÇİ /WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ

  Değerli Hastalarımız, Potansiyel Hastalarımız,  Tedarikçilerimiz, İş Ortaklarımız, Ziyaretçilerimiz, Çalışanlarımız, Stajyerlerimiz, Çalışan Adaylarımız; Alptekin FizikTedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak olan kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bildiğiniz üzere, T.C. Anayasası’nın 20. maddesinde hüküm altına alındığı üzere; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

   

  Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz çevrimiçi ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  Kimlik Verisi: Ad, Soyad.

  İletişim Verisi: E-Posta Adresi, Telefon Numarası

  İşlem Güvenliği Verisi: IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz Marka-Modeli, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, lokasyon, iletişim miktarı vb.)

  Diğer: İnternet sitesi giriş-çıkış logları, Çerez Kayıtları

   

  1) Veri Sorumlusu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Alptekin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz (Alptekin Özel Sağlık Eğitim Ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ticari unvanlı) tarafından sistemlerimize kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, saklanacağını, yasal gerekler ile güncelleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

   

  2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

   

  Kişisel verileriniz;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep/şikâyetlerin takibi,
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,

  amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

   

  3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz tarafından yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

   

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA AYDINLATMA METNİ

   

  Değerli Hastalarımız, Alptekin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak olan kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bildiğiniz üzere, T.C. Anayasası’nın 20. maddesinde hüküm altına alındığı üzere; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

   

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Alptekin Özel Sağlık Eğitim Ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Alptekin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi”) tarafından hazırlanmıştır.

   

  Alptekin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hastalarına ait: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, tabiyeti, ülke, şehir, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, adres, telefon numarası, e posta adresi, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sağlık sigortası verileri, tıbbi raporlar, tanı muayene verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri, IP adresine ilişkin kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir.

   

  Bu kişisel veriler, özel sağlık ve tedavi hizmetleri başta olmak üzere, bilgi güvenliği süreçleri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, destek hizmetlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi, santral ve elektronik diğer kanallar üzerinden randevu hakkında bilgilendirme, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

   

  Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik;  “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak randevu, bilgilendirme, hasta memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

   

  Özel nitelikli Sağlık verileriniz ;

  Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sırsaklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde, veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

   

  Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerinizin kapsamını öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında 3. bir kişiye ya da kuruma aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,( Bu hakkın Nispetiye Mah, Nispetiye Cd Ayyıldız İş Merkezi Kat: 2 1.Levent, 34340 Beşiktaş/İstanbul açık adresimize bizzat ya da yazılı şekilde başvurmak suretiyle ya da info@alptekinfiziktedavi.com E-mail adresimize aşağıda belirtilen veri sahibine ait kişisel mail adresinden iletilecek bir taleple kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. )
  • Bazı verilerinizin gizlenmesini, silinmesini ya da yok edilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Başvurularınızı dilerseniz Nispetiye Mah, Nispetiye Cd Ayyıldız İş Merkezi Kat: 2 1.Levent, 34340 Beşiktaş/İstanbul açık adresimize bizzat ya da yazılı şekilde başvurmak suretiyle ya da info@alptekinfiziktedavi.com E-mail adresimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

   

  Saygılarımızla,

  Alptekin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

× Bize Ulaşın